หน้าแรก
สมุนไพร ภูมิปัญญาไทย
การประกอบอาชีพ
เครื่องมือประกอบอาชีพ
ที่อยู่อาศัย
การถนอมอาหาร
ความเชื่อ
 
<------------- :: การประกอบอาชีพ :: ------------->

1. เกษตรกรรม >>>

- การทำการเกษตรแบบผสมผสาน ตามแนวพระราชดำริ โดยการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ โดยการปลูกพืชผักสวนครัว ไม้ยืนต้น และการเลี้ยงสัตว์ผสมผสานกันไป

- การทำนา การใช้แรงงานสัตว์

- การใช้เครื่องทุ่นแรงต่างๆ เช่น เกวียน ควาย

- การใช้หุ่นไล่กา2. หัตถกรรมพื้นบ้าน >>>
- การทำเครื่องจักรสาน เครื่องมือ - เครื่องใช้ในการเกษตร การประมง

- การนำผักตบชวามาทำผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น กระเป๋า

- การทอผ้า

- การทอเสื่อ

- การทำเครื่องปั้นดินเผา


3. อุตสาหกรรมในครัวเรือน ภูมิปัญญาท้องถิ่นสามารถนำผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมาแปรรูป และสามารถเก็บไว้ได้นาน >>>

- การทำน้ำตาม จากอ้อย จากมะพร้าว

- การนำพืชสมุนไพรมาแปรรูป เป็นสบู่ แชมพู ยารักษาโรค ฯลฯ